4 Nisan, 5782

Background

המרכז למורשת יהדות פולין הוקם בעצה ובהדרכת גדולי ישראל אישי ציבור בארץ ובעולם, ויהיה נתון תחת ניהולם ובפיקוחם של ראשי ומנהלי מוסדות חינוך וקירוב מפורסמים ידועי שם, במטרה לרכז תחת קורת גג אחת את כל הפעילות הקשורה במורשת יהדות פולין, דהיינו להביא בפני הציבור תיעוד של המורשת העשירה של יהדות פולין לדורותיו, יהדות שהיה מהיפים בתולדות עם ישראל שהשתרך על למעלה מאלף שנות קיום פריחה ושגשוג, מאות רבות של קהילות חלקם מפורסמות יותר וחלקם פחות, אשר לכל קהילה אפיינה את הייחודיות שלה, את הספרים הרבים שיצא לאור בימים ההם, וחלקם שכמעט לא נשאר מהם העתק.. שירים רבים שנכתבו, מורשת שפת האידיש שזה היה שפת העם היהודים בכל שנות יישובם בארץ פולין וסביבתה, ולאור המורשת הזאת את החשיבות והתועלת של מסע שורשים לפולין, ובד בבד להפיק את התועלת לציבור הרחב בכלל, ולנוער בפרט בחיבור של העם היהודי עם המסורת והשורשים של יהודי פולין שלצערינו נקטע ע"י זה שנרצחו ונעקדו על קידוש ה' במשך שנות השואה האיומה. וכמעט ולא נשאר זכר יהודי ביבשת פולין. אבל המורשת לא נקטע, ועלינו להחיותו, לחדשו, להפיצו, ולהתחבר אליו, ולהנחיל לדודרות הבאים את המורשת היפה והנהדרת הזאת.