ה' ניסן ה'תשפ"ב

יזיורנה קרולבסקה JEZIORNA KROLEWSKA

ישוב חרושתי בפולין
מחוז: וארשה
נפה: וארשה
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-824

·  יהודים בשנת 1941: כ-437

תולדות הקהילה:
כללי

היישוב יזיורנה קרולבסקה, שהיה בבעלותם של בני אצולה, ידוע כמרכז תעשיית הנייר בפולין. המפעל הראשון לתעשייה זו הוקם בסוף המאה ה- 18. בשנת 1812 היה מפעל הנייר שבמקום למפעל "מלכותי" ובו מצאו תעסוקה כ- 200 פועלים פולניים. ערכה של תוצרת המפעל הגיע בשנת 1860 ל- 152 אלף רובלים. המפעל התפתח במיוחד בתקופה שבין שתי מלחמות העולם והעסיק אז כ- 1,500 פועלים. במקום הוקמו גם מפעלים אחרים, כגון בית בורסקי שסיפק עורות מעובדים ליחידות הצבא הרוסי שחנו בסביבה. אין לנו ידיעות מדויקות על ראשיתו של היישוב היהודי ביזיורנה קרולבסקה. מגורי יהודים כיישוב לא הוזכרו קודם המאה ה- 19. ראשוני היהודים ביישוב התפרנסו מן המסחר הזעיר וממלאכה. הקהילה שהוקמה במקום היתה כפופה לקהילות גדולות יותר; בשנת 1869 היתה יזיורנה קרולבסקה כפופה לקהילת פיאסצ'נו. עם התפתחות היישוב קיבלו יהודי יזיורנה קרולבסקה רשות להתארגן באופן עצמאי. במקום הוקמו בית כנסת ובית מדרש. בשנים שלפני מלחמת העולם הראשונה כיהן כרכ ביזיורנה קרולבסקה ר' שמחה חנוך העניך נייפלד, חתנו של ר' נח סרבניק, אב"ד פיאסצ'נה. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם כיהן במקום ר' יעקב יהודה רוזנצווייג. מכלל 824 התושבים שהתגוררו במקום בשנת 1921 היו 437 יהודים. גם בתקופה שבין שתי מלחמות העולם המשיכו יהודי יזיורנה קרולבסקה להתפרנס בעיקר מן המסחר הזעיר והמלאכה. בשנות השלושים הוקם בעיירה בעזרת הג'וינט "בנק עממי" שנתן לסוחרים זעירים ולבעלי מלאכה הלוואות בריבית נמוכה. באותה תקופה היתה ההסתדרות הציונית מיוצגת במקום על-ידי סניף של הציונים הכלליים ועל-ידי הקן של הנוער הציוני. לסניף של "אגודת ישראל", שהתבסס בעיקר על חסידי המקום, היתה השפעה בהנהלת הקהילה. ילדי ישראל למדו בחדרים המסורתיים ורבים מבני הנוער המשיכו ללמוד בישיבה הקטנה שליד בית המדרש. יזיורנה קרולבסקה נכבשה בידי הגרמנים בראשית ספטמבר 1939. כעבור זמן מה מינו הכובשים במקום יונדראט. כ- 800 יהודים, תושבי יזיורנה קרולבסקה ופליטים שהגיעו למקום מן העיירות שבסכיבה, נדחסו לגטו. עד סוף 1940 היה הגטו פתוח ורבים נהגו לצאת לצד הארי כדי להשיג מזון. בראשית ינואר 1941 סגרו הגרמנים את הגטו והקיפו אותו גדר של תיל דוקרני. המסחר עם הצד הארי נפסק. ב- 22 בינואר 1941 הכריזו הגרמנים על העברת יהודי יזיורנה קרולבסקה לווארשה. המגורשים נצטוו לשלם לגרמנים 4,500 זלוטי עבור הסעתם. הותר להם לקחת עמם רק חפצים אישיים. כ- 25 בינואר 1941 הוסעו 612 יהודים במשאיות לווארשה. גורלם היה כגורל שאר היהודים בגטו וארשה: הם הובאו למחנה ההשמדה טרבלינקה ונספו שם.