ה' ניסן ה'תשפ"ב

טלשניצה אושבארובה TELESNICA OSZ

קהילה בפולין
פרזמיסל
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 224

תולדות הקהילה:
 

ב- 1921 - 100 יהודים. יתכן שהיישוב היהודי חדל מלהתקיים בקיץ 1942 ושהיהודים הוצאו אז להורג במקום, או גורשו למחנה זאסלאוויה, שם רוכזו אלפי יהודים מן האיזור קודם השמדתם (הוצאות להורג במחנה גופא או בסביבתו; שילוח למחנה-ההשמדה בבלז'ץ).