ה' ניסן ה'תשפ"ב

יאבלונקה קושצ'יילנה JABLONKA KOSCIELNA

ישוב עירוני בפולין
מחוז: ביאליסטוק
נפה: ויסוקיה מאזובייצקיה
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ-248
• יהודים בשנת 1941: כ-157

תולדות הקהילה:
במלחה"ע ה - II
יאבלונקה קושצ'יילנה נכבשה בידי הגרמנים ב- 24 ביוני 1941. ב- 23 בנובמבר 1941 הוציאו הגרמנים את יהודי העיירה מבתיהם וגירשו אותם לגטו בוויסוקה מאזובייצקה. גורלם של המגורשים היה כגורל יהודי המקום. הגטו כוויסוקה מאזובייצקה חוסל ב- 2 בנובמבר 1942 והיהודים שולחו למחנה לעבודת כפייה בזאמברוב. המחנה הזה חוסל בינואר 1943 והכלואים בו נשלחו לאושוויץ.

יאבלונקה קושצ'יילנה היתה מאז ומתמיד רק יישוב עירוני ומעולם לא זכתה במעמד של עיר. עד ראשית המאה ה- 19 היו היהודים מאה אחוזים מכלל האוכלוסייה; רק במרוצת המאה ההיא התחילו להשתקע בה משפחות לא-יהודיות ובד-בבד החלו יהודים לעזוב. יהודים נמצאו ביאבלונקה קושצ'יילנה כבר במאה ה- 18. משערים, שבית הכנסת הוקם במקום בשנת 1760. לפי אגדה המקובלת בין אנשי יאבלונקה קושצ'יילנה ביקר פעם במקום ר' לוי יצחק מברדיטשוב (1740- 1815) והתפלל בבית כנסת זה. גם בית העלמין ביאבלונקה קושצ'יילנה היה עתיק יומין; נמצאו בו מצבות מן המחצית השנייה של המאה ה- 18. בבית עלמין זה קברו את מתיהם משך שנים רבות אנשי קהילת זמברוב הסמוכה (בית העלמין בזמברוב קודש רק בשנות ה- 40 של המאה ה- 19). ליאבלונקה קושצ'יילנה היה קשר מיוחד עם קהילת ויסוקה מאזובייצקה, שנהגו לבוא ליאבלונקה קושצ'יילנה כדי להסדיר את גירושיהם, שכן לפי הדין חייבים לזהות את המקום שבו מסדרים גט לפי הנהר העובר בו. בוויסוקה לא היה נהר ולכן אי אפשר היה לסדר גיטין שם. יאבלונקה קושצ'יילנה ישבה על שפת נהר. מצבו הכלכלי של היישוב היהודי ביאבלונקה קושצ'יילנה היה שפיר למדי. על כך יעיד מספרם הגדול של הבתים שהיו בבעלותם של היהודים - 61 בתים בשנת 1827. עיקר פרנסתם של יהודי יאבלונקה קושצ'יילנה היה ממסחר וממלאכה. סוחרים זעירים ורוכלים נדדו בכפרי הסביבה והתפרנסו ממכירת מוצרי מלאכה ומקניית תוצרת חקלאית. רוב בעלי המלאכה היו חייטים. לקהילת יאבלונקה קושצ'יילנה השתייכו היהודים שהתגוררו בכפרים הסמוכים, שהגדול שבהם היה הכפר קולש, שהיה לו בית מדרש משלו. החל בשנות ה- 40 של המאה ה- 19 ואחריהן מוזכרים בתעודות נישואין כמסדרי קידושין שמות הרבנים שכיהנו במקום: ר' משה בורשטיין ור' מיכל ליפשיץ. כמו-כן נזכרים שמותיהם של השמש נחום פטאק ושל הדיין לייזר רבינוביץ שני( האחרונים מופיעים בתעודות כעדי ןישודיק). בתעודות אלה מוזכר גם הכומר המקומי כמי שמנהל את הפנקס הרשמי לענייני אישות ביישוב. לפני הכומר הופיעו יהודים שרצו לקבל תעודת לידה חדשה במקום זו שאבדה על סמך עדויות שהובאו בפני הכומר. אחד מבעלי הבתים מוזכר כעד; שמו היה שמואל בן ישראל והוא תואר כ"סוחר המלך"; יש להניח אפוא, שהיו לו עסקים רבים. בסוף המאה ה- 19 שימש בתפקיד הרב ביאבלונקה קושצ'יילנה ר' מאיר קלפפיש, בנו של ר' יעקב זאב קלפפיש, שהיה רב מפורסם בווארשה. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם כיהן כרב המקום ר' נחום בלייוויין. בית הכנסת של יאבלונקה קושצ'יילנה נשרף בעת מלחמת העולם הראשונה ואנשי המקום לא הספיקו לבנותו מחדש עד שפרצה מלחמת העולם השנייה. בשל מיעוט היהודים במקום וחוסר אמצעים כספיים נבצר מיהודי יאבלונקה קושצ'יילנה לפתח פעולה חברתית של ממש. ובכל זאת ניכרה ביישוב השפעת הציונות. יהודי המקום החזיקו בבתיהם קופסאות של הקרן הקיימת ואספו כספים למען ארץ-ישראל. בני נוער מיאבלונקה קושצ'יילנה יצאו לנקודות הכשרה בסביבה ולאחר זמן גם עלו לארץ-ישראל. צעירים אחדים יצאו ללמוד בישיבות ובמוסדות החינוך שבערים הסמוכות. גם ביאבלונקה קושצ'יילנה, כמו ברוב העיירות בפולין, סבלו היהודים בתקופה שבין שתי המלחמות מהתנכלויות אנטישמיות שהלכו וגברו עד שהגיעו לשיאן בשנות ה- 30 המאוחרות. ביוני 1936, ביום של שוק, פרצה קטטה בין יהודים לנוצרים ומיד החלו כנופיות של בריונים לנפץ שמשות בבתי יהודים. התערבות המשטרה שמה קץ להתפרעות.
מיין שטעטעל יאבלונקה
http://www.zchor.org/jablonka/jablonka.htm
http://www.polin.org.pl/cities/422/takbylo/56/
http://www.iajgsjewishcemeteryproject.org/poland/jablonka-koscielna-podlaski.html
http://data.jewishgen.org/wconnect/wc.dll?jg~jgsys~shtetm~-504571
http://www.jablonka.pl/content/view/761/37/