ד' ניסן ה'תשפ"ב

הולובי Holoby

כפר בפולין

נפה: קובל
אזור: ווהלין ופוליסיה
סמוך למסילת הברזל רובנה - קובל
אוכלוסיה:

בשנת 1941: כ - 1,456

יהודים בשנת 1941: כ - 200

תולדות הקהילה:
כללי
כפר בנפת קובל, סמוך למסילת הברזל רובנה-קובל.
במחצית השנייה של המאה ה- 17 היתה זו עיירה וישבו בה יהודים. קהל הולובי היה כפוף לקהילת האם לודמיר. בהתוועדות גליל ווהלין בינואר 1700, שנערכה בבהורוכוב, הוטל על יהודי הולובי לשלם מס גולגולת בסך 80 זהובים, שהיה מן הנמוכים והעיד על היות הולובי יישוב יהודי קטן.
בראשית המאה העשרים היו בהולובי 1,517 תושבים, מהם היו כנראה רק 300- 400 יהודים. משנת 1916 ועד 1918 היתה הולובי נתונה לכיבוש צבאי אוסטרי.
במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בהולובי 200 יהודים מתוך 1,456 התושבים. מספר היהודים גדל ככל הידוע עד סוף שנות השלושים. במקום היה בית-כנסת והיה בה שוחט. יהודי הולובי השתייכו לקהילת מלניצה.
הולובי נכבשה בידי הגרמנים ב- 26 ביוני 1941. יהודיה נכלאו בסוף 1941 בגטו מלניצה ונספו שם בכ"א אלול תש"ב (3 בספטמבר 1942).