ה' ניסן ה'תשפ"ב

בריזדוביץ' BRZOZDOWCE

קהילה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: בוברקה

תולדות הקהילה:
כללי
הידיעות על בז'וזדובצה ככפר הן מהמאה ה- 15. בעליה הפרטיים של בז'וזדובצה מבני האצולה העניקו לה במאה ה- 17 מעמד עירוני וקבעו בה ימי שוק ויריד. חרף מעמדה העירוני לא שינתה בז'וזדובצה את אופיה הכפרי; רוב תושביה הנוצרים עסקו בחקלאות. לא הוקמו בה מפעלי-תעשייה, לא פותחו המסחר והמלאכה, וזאת בשל התפתחותן המהירה של ערים בסביבתה הקרובה כגון( הקרבוב). במאה ה- 17, כנראה לקראת סופה של מאה זו, נמצא בבז'וזדובצה ישוב יהודי מאורגן. העיד על כך בית הכנסת בנוי-עץ שהוקם באותה תקופה. במאה ה- 19 גדל היישוב והגיע בשנות ה- 80 כדי 600 נפש. מאז חלה ירידה במספר אוכלוסי היהודים בגלל ההגירה לערים גדולות יותר ולארצות מעבר לים. פרנסתם של יהודי המקום היתה על המסחר הזעיר, בעיקר בימי שוק ויריד, ועל הרוכלות בכפרים. מספר משפחות עסקו בחקלאות. ב- 1928 נוסדה בבז'וזדובצה קופת גמ"ח, אולם כעבור שנים אחדות פסקה לפעול ב(- 1933). בשנות ה- 60 למאה ה- 19 כיהן ברבנות בבז'וזדובצה ר' גרשון גינצבורג לא( ידוע כמה זמן ןהיכ). ב- 1885 או ב- 1895 נתמנה לרב בבז'וזדובצה ר' ברוך רובין. הוא עזב את בז'וזדובצה לא( ידוע באיזו הנש) וניהל חצר אדמו"רות בקולומיאה. מ- 1924 ועד לתקופת השואה ישב על כס הרבנות בבז'וזדובצה ר' משה ב"ר שלום יעקב באב"ד. בתקופה שבין שתי מלחמות-העולם הוקמו בבז'וזדובצה ארגונים ציוניים. המזרחי היתה הגדולה ובעלת ההשפעה ביניהם. ב- 1934 התקיים סניף התאחדות-פועלי ציון ולו 23 חברים. בבחירות לקונגרסים הציונים קיבלה רשימת המזרחי את רוב הקולות של השוקלים ב(- 1933 - 46 קולות, ב- 1935 - 82 וב- 1939 - 21 תולוק). בבחירות לוועד הקהילה שנתקיימו ב- 1928 נבחרו 2 נציגי המזרחי, 2 ציונים כלליים, 2 בלתי-מפלגתיים ו- 2 עסקני ועד הקהילה הקודם. לא ידוע לנו דבר על קורותיהם של יהודי בז'וזדובצה בימי מלחמת העולם השנייה, להוציא את העובדה שחיסולם בידי הנאצים נעשה במחצית השנייה של 1942: היהודים שנמצאו אז עדיין בבז'וזדובצה הועברו אל בוברקה הסמוכה בתחילת אוגוסט 1942 לפני( האקציה הראשונה שנערכה שם באותו שדוח), או מאוחר יותר, אולי בנובמבר, לאחר שהוקם גיטו בעיר זו