ד' ניסן ה'תשפ"ב

צ'רנליצה CZERNELICA

       

 

ישוב עירוני בפולין
מחוז: סטאניסלאבוב
נפה: הורודנקה
אזור: גאליציה המזרחית
במרחק כ- 5 ק"מ מהורודנקה
אוכלוסיה:
  • בשנת 1941: כ- 3,203
  • יהודים בשנת 1941: כ- 525
תולדות הקהילה:
 
ישוב עירוני מרוחק כ- 5 ק"מ מהורודנקה. במחצית השנייה של המאה ה- 17 בוצרה צ'רנליצה בידי מלכי פולין במלחמותיהם נגד התורכים. על קיום ישוב יהודי בצ'רנליצה ידוע לנו מתחילת המאה ה- 18. ב- 1717 שילמו יהודי צ'רנליצה 242 זהובים מס-גולגולת. במאה ה- 19 עסקו היהודים במקום במסחר ובמלאכה, מקצתם בחקלאות. בידי היהודים היו פונדקים ובתי-מרזח. ב- 1900 היה בצ'רנליצה בית-ספר מיסודו של הבארון הירש; למדו בו כ- 90 תלמידים בני המקום ומכפרי הסביבה. לאחר מלחמת-העולם הראשונה המשיכו יהודי צ'רנליצה להתפרנס בעיקר ממסחר זעיר, מרוכלות בכפרים וממלאכה. משפחות אחדות עיבדו חלקות-אדמה. קופת גמ"ח, שחידשה את פעולתה אחרי המלחמה נסגרה ב- 1928 בגלל קשיים כספיים. בין שתי מלחמות-העולם היו בעיירה סניפים של הציונים הכלליים, ההתאחדות והרביזיוניסטים. כן נתקיימו באותה עת קנים של תנועות-נוער אחוה וגורדוניה. לקונגרס הציוני ב- 1931 הצביעו 8 שוקלים בעד הציונים הכלליים, 7 בעד ההתאחדות ו- 29 בעד הרביזיוניסטים. בתקופת השלטון הסובייטי (ספטמבר 1939 - יוני 1941) עברו על יהודי צ'רנליצה תמורות, שהיו אופייניות לשאר ישובי האיזור: המסחר הפרטי צומצם בהדרגה, ובעלי- מלאכה נאלצו להתארגן בקואופרטיבים. צ'רנליצה נכבשה בידי הגרמנים ב- 3.7.1941. אין בידנו ידיעות מפורטות על גורל יהודי המקום, ואולם ידוע שבמקום לא הוקם גיטו. במסגרת עבודות כפייה הועסקו בני הקהילה בעבודות חקלאיות בחוות שבסביבה. באוגוסט 1942 גורשו יהודי צ'רנליצה להורודנקה ושם צורפו למשלוחים להשמדה בבלז'ץ. בעת הגירוש להורודנקה עלה בידי כמה משפחות למצוא מחבוא זמני בשדות וביערות הסמוכים. לפי מקור אחד הגיע להורודנקה עם מגורשי צ'רנליצה חבר היודנראט משה דרוהוביצר ושם נדרש להשתתף בהכנת רשימה של מיועדים לגירוש. נמסר שהלה סירב. לא ידוע מה עלה בגורלו בעקבות סירובו זה. העיר שוחררה בידי הצבא הסובייטי ב- 28.3.1944