ה' ניסן ה'תשפ"ב

חודל CHODEL

 

עיירה בפולין
מחוז: לובלין
נפה: לובלין
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 770

·  יהודים לאחר השואה: לא נותרו

תולדות הקהילה:
 

ידיעות ראשונות על ח' מופיעות בתעודות מאמצע המאה ה-16 על סוגי מסים ששילמו התושבים. בשנת 1676 גרו בעיירה 104 משלמי מס גולגולת, ויחד עם שני כפרים סמוכים, גודוביה ורטושניה, נמנו באזור 238 משלמי מס.
יהודים התיישבו בח' רק סמוך לאמצע המאה ה-19.(על העיירה לא חלו כל הגבלות הנוגעות להתיישבות יהודים, ומשום כך גדלה אוכלוסייתה היהודית עד סוף. המאה ה-19 פי חמישה. ח' שימשה מרכז מסחרי לכפרי, הסביבה, ובימי השוק השבועיים זרמו לעיירה יהודים ממקומות סמוכים.
יהודי ח' התפרנסו בדוחק, ממסחר זעיר וממלאכה. בית-הכנסת ובית-המדרש היו מרכז חיי החברה והתרבות,בעיירה.
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה הגיעו למקום פליטים מכפרים סמוכים, שכן באזור הזה התחוללו קרבות, קשים בין הצבא הרוסי לצבא האוסטרי, ואוכלוסייתה, היהודית של ח' גדלה ל-1,500 נפש בקירוב. ח' נפגעה, כמה פעמים במהלך הקרבות, ובשנת 1915 נהרסו רבים מבתי היהודים ובית-הכנסת. בעיירה הוקם ועד עזרה, מקומי,ביזמת הרב, ר' יצחק שלום אלתר, ואחרים. הוועד, אסף תרומות שיועדו בעיקר לשיקום הבתים ההרוסים.
לאחר המלחמה החלה בח' פעילות ציונית. במקום,התיישב הרב רפפורט והתארגן סניף מקומי של "המזרחי". בשנת 1930 הוקם בעיירה סניף בית"ר, שמשך אליו צעירים מבני המקום. אז עדיין שלטו בקהילה החרדים, ובאמצע שנות השלושים פרצו בה לא אחת מחלוקות פנימיות ומריבות בין עסקני הציבור. לעתים היה צורך, בהתערבות ראשי הקהילה בלובלין (ע"ע) כדי שיכריעו במחלוקת וישכינו שלום בין הנצים.
ח' נכבשה בידי הגרמנים באמצע ספטמבר 1939. מיד עם הכיבוש הוטלה על היהודים חובת עבודת כפייה. גם התושבים הפולנים נתנו יד לרדיפת היהודים ולביזת רכושם. בתחילת 1940 שולחו כ-300 צעירים יהודים מח' לעבודה בעיירה יוזפוב (ע"ע). מספר דומה של יהודים נשלח לשם גם מעיירות סמוכות.
בדצמבר 1939 הובאו לח' 776 יהודים שפונו מפולאווי (ע"ע). באוגוסט 1940 הגיעו עוד 160 יהודים מכפרים קטנים בסביבה, ובמרס 1941 נוספו עליהם יותר מ-800 יהודים מלובלין ומקרקוב. בסוף יוני 1942 הגיעו לח' מספר יהודים מגרמניה, שגורשו תחילה לבלז'יצה (ע"ע).הצפיפות ברובע המגורים היהודי היתה גדולה. באמצע 1941 הגיע מספר היהודים בח' ל-1,655; ואולם עקב התמותה הגבוהה שנבעה מתנאי החיים הקשים והרעב, ירד מספרם בהתמדה; ערב חיסול הגטו נותרו בח' רק 1,398 יהודים.
בראשית מאי 1942 רצחו הגרמנים מאות מיהודי ח'.הניצולים שנותרו בח' לאחר הרציחות הובאו לאופולה (ע"ע), ושם שוכנו במספר צריפים בגטו וגורשו עוד באותו קודש יחד עם יהודי גופולה למחנה המוות סוביבור.
בסוף ספטמבר 1942, יום הכיפורים תש"ג, גורשו אחרוני היהודים בעיירה לבלז'יצה, ומצאו את מותם במחנה ההשמדה בלז'ץ.