ו' ניסן ה'תשפ"ב

אושצ'ייצ'קו USCIECZKO

עיירה בפולין
מחוז: טארנופול
נפה: זאלשצ'יקי
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 1,916

·  יהודים בשנת 1941: כ- 244

תולדות הקהילה:
 

במאות ה- 17 וה- 18 היתה העיירה בבעלות פרטית של הרוזנים ממשפחת פוטוצקי, והללו הקימו בה בתי מלאכה לאריגה. במיפקד ב- 1765 היו באושצ'ייצ'קו 47 בעלי בתים יהודים, ששילמו מס מעסקי מזיגה בסך 104 זהובים. במאה ה- 19 גדל מספר היהודים באושצ'ייצ'קו. לאחר מלחמת-העולם הראשונה חלה ירידה תלולה במצבם הכלכלי של יהודי אושצ'ייצ'קו ושל אוכלוסיית המקום בכלל. הדבר גרם לנטישת האוכלוסיה היהודית את אושצ'ייצ'קו, ומצבם של הנותרים הלך והחמיר ורובם נזקקו לסעד. מטעם הקהילה הוקם ועד עזרה אשר חילק 25 ק"ג קמח שיפון לנפש ו- 400 ק"ג עצים. ראשי הקהילה החלו גם בארגון קופת גמ"ח למען הנזקקים, אך לא ידוע אם יוזמה זו עלתה יפה. ידועים לנו שניים מרבני אושצ'ייצ'קו: ר' צבי שלמה אב"ד אושצ'ייצ'קו במחצית הראשונה של המאה ה- 19, ור' נחום לייטר שכיהן כרב המקום מ- 1928 ונפטר ב- 1939. ב- 1931 פעל בעיירה סניף של רביזיוניסטים וב- 1934 נתקיים שם סניף התאחדות-פועלי ציון שמנה 23 חברים. למרות מספרם המועט של היהודים באושצ'ייצ'קו הם קיימו בחירות לקונגרסים הציוניים, אשר גם מהם ניתן ללמוד על ירידה שחלה בקהילה. בבחירות לקונגרס הציוני ב- 1933 קיבלו הציונים הכלליים - 2 קולות, התאחדות-פועלי-ציון - 46 קולות והציונים הראדיקאלים - 26 קולות; אולם לקונגרס הציוני ב- 1939 נמכרו רק 4 שקלים, וההתאחדות זכתה אז בכל הקולות. בשנים 1900- 1901 פעל באושצ'ייצ'קו בית ספר מיסודו של הבארון הירש, ובבית-ספר זה למדו אז 81 תלמידים. אין בידנו ידיעות על קורות היישוב היהודי בא, בתקופת מלחמת-העולם השנייה. יש להניח שהשמדתו על-ידי הנאצים חלה באוקטובר או בנובמבר 1942; יהודי אושצ'ייצ'קו גורשו אז כנראה לעיירה הסמוכה טלוסטה.